Φιλοσοφία και Σκοποί του Προγράμματος

Φιλοσοφία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι η προσφορά ανώτατης επαγγελματικής μόρφωσης και εμπειρίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων βασισμένης σε ένα ευρύ επιστημονικό υπόβαθρο.

Το πρόγραμμα σκοπεύει ειδικότερα:

στην εμπέδωση γνώσεων των βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών και προχωρημένων ικανοτήτων διοίκησης

στην ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων για την λήψη αποφάσεων και τη λύση προβλημάτων

στην απόκτηση κατάλληλων προσόντων για την αντιμετώπιση των διεθνών οικονομικών συνθηκών με ευελιξία και ταχύτητα

στην προσφορά ευκαιριών για ανάπτυξη εμπεριστατωμένης γνώσης στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων

στην επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι Έλληνες πτυχιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί την ελληνική. Στους αποφοίτους του Προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. με την προϋπόθεση ότι, πριν από την αξιολόγηση της αίτησης τους, θα έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε 10 μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος. (Κατάλογος αυτών των μαθημάτων δίνεται από την Γραμματεία του Προγράμματος)

Επικοινωνία & Πληροφορίες

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Καραολή & Δημητρίου 80

185 34 Πειραιάς

Κεντρικό Κτήριο

Γραφείο 433 (Γραμματεία)

Τηλέφωνα: 210 414 2110, 210 414 2113, 210 414 2281

Fax. 210 414 2344, 210 414 2339

Email: mbasecr@unipi.gr

Για περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος:

mba.unipi.gr